دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، ناشر، مهر 1402