کسب رتبه" ب "مجلات علمی پژوهشی در ارزیابی 1402 (مبتنی بر عملکرد 1401)

احتراماً با  به استحضار همکاران دانشگاهی  و پژوهشگران محترم می رساند:

با توجه به بخشنامه مدیر کل سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، مبنی بر بازنگری آیین نامه نشریات علمی مصوب 02/ 02/ 1398 و شیوه ارزیابی و رتبه بندی، ارزیابی  و  رتبه بندی در سال 1402 صورت نمی پذیرد. لازم به ذکر است استثنائاً نتابج ارزیابی 1401 در سال 1402 لحاظ خواهد شد.

دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» در ارزشیابی  انجام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402  (بر اساس عملکرد مجله در سال 1401) رتبه "ب" مجلات علمی-پژوهشی را  کسب کرده است.