دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»

قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم:

1- مقاله ارسالی باید مسأله محور و شامل نتایج علمی جدید باشد.

2- مقاله نباید به مجله دیگر ارسال شده یا در نوبت چاپ قرار گرفته باشد.

3- دیدگاه‌های مطرح شده در مقالات بیانگر دیدگاه نویسنده (نویسندگان) بوده و پذیرش مقاله به معنای تأیید دیدگاه نویسندگان نمی‌باشد.

4- قبل از ارسال مقاله به تناسب موضوع مقاله با محورهای درج شده در بخش اهداف و چشم انداز مجله توجه فرمایید.

5- در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله، ذکر نام استاد (اساتید) راهنما الزامی است.

6- سردبیر و اعضای هیأت تحریریه مجله در ویرایش علمی مقالات آزاد هستند.

7- رعایت اصول اخلاقی پژوهش همچون: امانت‌داری، پرهیز از جعل، تحریف و سرقت علمی در نوشتار الزامی است.

8- رعایت اصول داوری از جمله: ‌بی‌طرفی، انصاف در نقد و رازداری الزامی است.

9- ترجمه مقالات بدون نقد و تحلیل قابل چاپ نیستند.

10- تمامی مقالات ارسال شده به مجله‌ی «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب»، قبل از ورود به فرآیند داوری  مشابهت یابی شده و نتیجه ان به اطلاع نویسنده خواهد رسید. در صورت وجود 15 درصد مشابهت با منابع داخلی و خارجی، مقاله از فرآیند داوری خارج خواهد شد.

11- این نشریه کلیه مقررات و شرایط COPE راجع به حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان و اخلاق پژوهش را می‌پذیرد.


12- مقالات مجله  از شماره بهار 1398  دارای شناسۀ DOI  هستند.

13-فرم تعارض منافع نویسنده با مهر و امضاء نویسنده ی مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.

14-تمامی مقالات دارای دسترسی باز هستند که از CC By تبعیت می کنند.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، ناشر، فروردین 1401، صفحه 200-1