هزینه پردازش مقاله

براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم به شماره 40879 مورخ 24/02/1401 هزینه پردازش مقاله در سال 1401 در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» شش میلیون ریال(معادل ششصد هزار تومان) تعیین گردیده است.

جهت اطلاع، مبالغ دریافتی از نویسندگان تنها منبع تأمین هزینه های نشریه می باشد.