اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید نظری توکلی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی استاد- دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir

جانشین سردبیر

وریا حفیدی

فقه شافعی استادیار دانشگاه کردستان

w.hafidiuok.ac.ir
0000-0002-0981-9624

مدیر داخلی

وریا حفیدی

فقه شافعی استاد یار دانشگاه کردستان

vhafidigmail.com
0000-0002-0981-9624

اعضای هیات تحریریه

جلیل امیدی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد- دانشگاه تهران

jalilomidiyahoo.com

کیوان بلند همتان

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه کردستان

k.bolandhematangmail.com

فرزاد پارسا

فقه شافعی دانشیار، دانشگاه کردستان

farzad4083gmail.com

سید محمد حسینی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

hoseini.smut.ac.ir
02142762289

هادی رضوان

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه کردستان

hadirezwanyahoo.com

محمد عادل ضیائی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

ziaeyut.ac.ir

احمد مبلغی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

mtmtbmiyahoo.com
00989123513509

سعید نظری توکلی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

امید نجم الدین جمیل مصطفی المفتی

فقه و اصول استادجامعة صلاح الدین، إقلیم کردستان عراق، أربیل

orcid.org/0000-0002-9785-1498
aumed.gmailsu.edu.krd
0000-0002-9785-1498

صباح محمد البرزنجی

فقه و حقوق اسلامی university of Iraq

smnbarzngiyahoo.com

هاشم عمر احمد

فقه و اصول استاد مساعد

hashm.ahmaduoh.edu.iq

هیمن عزیز برایم مصطفى

فقه و اصول- مقاصد الشریعه استاد جامعة کویسنجق - عراق

orcid.org/0000-0002-7050-9916
hemin.azezkoyauniversity.org
0000-0002-7050-9916

مدیر مسئول

مدیر مسئول

سهیلا رستمی

فقه شافعی استادیار دانشگاه کردستان

rostamisoheilagmail.com