اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید نظری توکلی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی استاد- دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir

جانشین سردبیر

وریا حفیدی

فقه شافعی استادیار دانشگاه کردستان

w.hafidiuok.ac.ir
0000-0002-0981-9624

مدیر داخلی

وریا حفیدی

فقه شافعی استاد یار دانشگاه کردستان

vhafidigmail.com
0000-0002-0981-9624

اعضای هیات تحریریه

جلیل امیدی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد- دانشگاه تهران

jalilomidiyahoo.com
0000-0002-5430-761X

کیوان بلند همتان

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه کردستان

k.bolandhematangmail.com

فرزاد پارسا

فقه شافعی دانشیار، دانشگاه کردستان

farzad4083gmail.com

هادی رضوان

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه کردستان

hadirezwanyahoo.com

احمد مبلغی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی مدرّس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی، قم، ایران

mtmtbmiyahoo.com
00989123513509

حمید مسجد سرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه سمنان

hmasjedsaraie.profile.semnan.ac.ir/#about_me
h_masjedsaraiesemnan.ac.ir
09123310336

سعید نظری توکلی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

امید نجم الدین جمیل مصطفی المفتی-دانشگاه صلاح الدین- اربیل- عراق

فقه و اصول استادجامعة صلاح الدین، إقلیم کردستان عراق، أربیل

orcid.org/0000-0002-9785-1498
aumed.gmailsu.edu.krd
0000-0002-9785-1498

صباح محمد البرزنجی- دانشگاه گویژه عراق

فقه و حقوق اسلامی Professor of Goizha university in Iraq

smnbarzngiyahoo.com

هاشم عمر احمد- دانشگاه حلبچه عراق

فقه و اصول دانشیار، جامعة حلبچه، عراق

hashm.ahmaduoh.edu.iq

هیمن عزیز برایم مصطفى - دانشگاه کویسنجق - عراق

فقه و اصول- مقاصد الشریعه استاد جامعة کویسنجق - عراق

orcid.org/0000-0002-7050-9916
hemin.azezkoyauniversity.org
0000-0002-7050-9916

عبد الکریم عکوی، اکادیر، مغرب، آفریقا

علوم الحدیث ومناهج البحث فی العلوم الإسلامیة و مقاصد الشریعة الاستاذ،فرع الدراسات الإسلامیة، کلیة الآداب، جامعة ابن زهر، أکادیر، مغرب، آفریقا

akioui1966gmail.com
(00212)- 668392807

مدیر مسئول

مدیر مسئول

سهیلا رستمی

فقه شافعی استادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

rostamisoheilagmail.com
0000-0003-3599-2444