نمایه شدن دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» در DOAJ (پایگاه نشریات دسترسی آزاد)

با افتخاربه اطلاع  فرهیختگان و پژوهشگران گرامی می‌رساند «دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» موفق به نمایه‌ شدن در پایگاه اطلاعاتی (Directory of Open Access Journals (DOAJ گردید.
Directory of Open Access Journals یکی از پایگاه های بین‌المللی جهت نمایه‌سازی مجلات رایگان (Open Access) می باشد که امکان دسترسی و جستجوی مقالات نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می کند. DOAJ تمامی موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش می‌دهد. مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت، در دسترس می‌باشند.

 پایگاه بین المللی دواج در حال حاضر حدود بیست هزار مجله را نمایه کرده است و نمایه شدن مجلات در این پایگاه بین المللی از طرفی باعث بالا رفتن ارجاعات و دیده شدن بیشتر مقالات و مجلات می شود و از طرفی دیگر زمینه ثبت در پایگاه های اسکوپس و تامسون رویترز را تسهیل می کند.