مشابهت یابی

دوفصلنامه‌‌ «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» مشابهت‌‌یابی مقالات را با نرم افزار سمیم نور انجام می‌‌دهد.

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

دوفصلنامه‌‌ «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» تلاش دارد تا از هرنوع سرقت علمی در مقالات پیشگیری کند. از این‌رو همه مقالات، پیش از مرحله داوری از طریق نرم افزار سمیم‌نور مشابهت‌‌یابی می‌‌شوند. در صورتی‌که مشخص شود در مقاله سرقت علمی صورت گرفته است، مقاله رد می‌‌شود و اگر پس از انتشار مقاله مشخص شود که نویسنده‌‌ای مرتکب سرقت علمی شده است، مطابق قوانین با برخورد خواهد شد.