درباره نشریه

دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» با رویکرد پژوهشی و در راستای گسترش دانش و ایجاد زمینه پژوهش اصیل پژوهشگران و متخصصین رشته‌های فقه و اصول، حقوق و الهیات در زمینه‌های گوناگون دانش و کاربست فقه و اصول اسلامی با تاکید بر مطالعات جدید اسلامی، بررسی تطبیقی و علمی مسائل فقهی- حقوقی و اصول فقهی و اهتمام به مسائل نوپیدا و مورد نیاز در جوامع اسلامی معاصر بنیان نهاده شده است.