اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه «مطالعات فقه و اصول» با هدف توسعه مطالعات بنیادی و کاربردی در این عرصه تخصصی چاپ و منتشر می گردد. این نشریه  به دنبال تحقق اهداف زیر می باشد:

1- پژوهش‌های  بنیادی در حوزه مطالعات فقه و اصول با تأکید بر پاسخگویی بر مسائل معاصر

2- تحقیقات کاربردی در حوزه تخصصی مرتبط

3- ایجاد فضای علمی مناسب برای تحلیل و نقد دیدگاههای فقهی و اصولی

4- زمینه‌سازی برای تعامل علمی و گسترش فضای بحث آزاد

5- تحلیل و ارزیابی مسائل و دیدگاههای معاصر در حوزه فقه و اصول اسلامی