اهداف و چشم انداز

 

  1. توسعه و ترویج پژوهشهای بنیادین فقهی مبتنی بر نگرش مذاهب اسلامی برای تحول در نظریه‌های حقوق اسلامی
  2. توسعه و ترویج پژوهشهای کاربردی فقهی مبتنی بر نگرش مذاهب اسلامی برای پاسخگویی به مسائل نوظهور
  3. توسعه و ترویج پژوهشهای بنیادین در حوزه نظریات و مسائل دانش اصول فقه مبتنی بر نگرش مذاهب اسلامی
  4. توسعه و ترویج مطالعات میان رشته‌ای فقهی و حقوقی مبتنی بر آموزه‌های مذاهب اسلامی
  5. توسعه و ترویج مطالعات انتقادی فقهی مبتنی بر آموزه‌های مذاهب اسلامی
  6. آشکارسازی میزان همگرایی فقه مذاهب اسلامی برای استنباط احکام شرعی ناظر به مسائل فردی و اجتماعی
  7. آشکارسازی ظرفیت دانش اصول فقه مبتنی بر نگرش مذاهب اسلامی برای نظریه‌پردازی نوین در روش های استنباط احکام شرعی
  8. ایجاد بستر مناسب برای گسترش تعامل علمی فقهای مذاهب اسلامی