اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول» با هدف توسعه مطالعات بنیادی و کاربردی در حوزه مطالعات تطبیقی فقه و حقوق و اصول فقه و مطالعات دینی چاپ و منتشر می‌گردد. این نشریه  به‌دنبال تحقق اهداف زیر می‌باشد:

1- پژوهش‌های  بنیادی در حوزه مطالعات تطبیقی فقه، حقوق و اصول فقه با تأکید بر پاسخگویی به مسائل معاصر و مستحدث

2- تحقیقات کاربردی در حوزه تخصصی فقه، حقوق اسلامی و اصول فقه مقارن

3- ایجاد فضای علمی مناسب برای تحلیل و نقد دیدگاه‌های فقهی حقوقی و اصول فقه

4- ایجاد زمینه برای تعامل علمی و گسترش فضای بحث آزاد

5- تحلیل و ارزیابی مسائل و دیدگاه‌های معاصر در حوزه فقه، حقوق و اصول  فقه اسلامی و مطالعات دینی