اهداف و چشم انداز

  1. توسعه و ترویج پژوهش‌های بنیادین فقهی مبتنی بر نگرش مذاهب اسلامی برای تحول در نظریه‌های حقوق اسلامی.
  2. توسعه و ترویج پژوهش‌های کاربردی فقهی مبتنی بر نگرش مذاهب اسلامی برای پاسخ‌گویی به مسائل نوظهور.
  3. توسعه و ترویج پژوهش‌های بنیادین در حوزه نظریات و مسائل دانش اصول فقه مبتنی بر نگرش مذاهب اسلامی.
  4. توسعه و ترویج مطالعات میان‌رشته‌ای فقهی و حقوقی مبتنی بر آموزه‌های مذاهب اسلامی.
  5. توسعه و ترویج مطالعات انتقادی فقهی مبتنی بر آموزه‌های مذاهب اسلامی.
  6. آشکارسازی میزان همگرایی فقه مذاهب اسلامی برای استنباط احکام شرعی ناظر به مسائل فردی و اجتماعی.
  7. آشکارسازی ظرفیت دانش اصول فقه مبتنی بر نگرش مذاهب اسلامی برای نظریه‌پردازی نوین در روش‌های استنباط احکام شرعی.
  8. ایجاد بستر مناسب برای گسترش تعامل علمی فقهای مذاهب اسلامی.