کسب رتبه علمی در ارزیابی 1400

احتراما با افتخار به استحضار همکاران دانشگاهی  و پژوهشگران محترم می رساند، دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» موفق به کسب رتبه" ب"  در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.