جواز بیش از چهار همسر برای پیامبر در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه فقه و حقوق شافعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

https://doi.org/10.34785/J016.2019.654

چکیده

موضوع پژوهش حاضر، رفع یک ابهام تاریخی در مورد پیامبر و چگونگی جواز تعدد همسر برای پیامبر اسلام با استفاده از آیات قرآن است. هدف از این پژوهش، اثبات اختصاصی بودن جواز همزمان بیش از چهار همسر برای ایشان با استفاده از آیات قرآن است. بازخوانی برخی وقایع تاریخی و بررسی اسباب نزول آیاتی از سوره‌های نساء و احزاب، چگونگی و دلایل اختصاصی بودن این جواز را مشخص می‌کند. وقتی حضرت رسول ایشان را بین خدا و رسول از یک طرف و دنیا اختیار داد این زنان، خدا و رسول را برگزیدند و خداوند در عوض طلاق دادن آن زنان را بر پیامبر حرام کرد. بعد از محدود شدن زنان برای مردان مسلمان به چهار همسر، چون برای پیامبر از پیش منع شده بود که زنانش را طلاق دهد؛ لذا برای ایشان جایز شد که بیش از چهار همسر داشته باشد. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای انجام شده و مبتنی بر شیوه توصیفی، و از نوع تحلیل محتواست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur'an's permission to the Prophet to have more than four spouses

نویسندگان [English]

  • navid naghshbandi 1
  • Rauf eslahjoo 2
1 Assistant Professor,‌Department of Shafi'i Jurisprudence and Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
2 MA. , Department of Shafi'i Jurisprudence and Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The subject of this article is about a misgiving about The Prophet of the islam. That is the multiple spouses having the prophet Muhammad and the purpose of this in the Qur'an, Proving is the only special permission for the Prophet to have more than four spouses simultaneously. The special reasons for this permission and quality are revealed by recounting a number of historical occurrences plus the reasons for sending a number of verses from the Sura al-Ahzab 'and the Sura al- Nisa ' surah. When The Prophet empowered The Prophet's spouses, they excelled God and the Prophet on the world and God forbade the divorce of these women by the Prophet for what they did. The Prophet was allowed to have more than four spouses even after a restriction for this reason.
This research is conducted in a library-based and descriptive manner, and is a type of content analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Prophet's spouses
  • multiple spouses
  • Features of the Prophet
ابن حجر؛ احمد بن علی. عسقلانی .(2000م) فتح الباری. بیروت: دارالفکر.
ابن حجر. احمد بن علی عسقلانی. (1415ق) الاصابة فی تمییز الصحابة. بیروت: دارالکتب العلمیة.
ابن عاشور. محمد بن طاهر.(بی تا) التحریر و التنویر. بیروت. مؤسسة التاریخ.
ابن کثیر. اسماعیل ابن عمر. (1997م) البدایة و النهایه. قاهره: هجر للطباعة و النشر.
مسلم، ابوالحسین بن حجاج (1998م) صحیح مسلم، سعودیة: دار المغنی للنشر و التوزیع.
نووی، ابو زکریا، یحیی بن شرف،(2003م) روضة الطالبین، سعودیة: دار عالم الکتب.
ویل دورانت، (1378). تاریخ تمدن، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
هیتو، محمد حسن، (2009م). الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی. بیروت: مؤسسة الرسالة ناشرون.
ابن ماجه. محمد بن یزید. قزوینی.(2005م) سنن ابن ماجه. قاهره: دار الحدیث.
ابن ملقن. عمر بن علی الأنصاری. (1993م) غایة السول فی خصائص الرسول. بیروت: دار البشائر الإسلامیة.
ابن هشام. ابو محمد عبدالملک. (2000م) السیرة النبویة. بیروت: دارالمعرفة.
ابوحیان. اثیر الدین محمد بن یوسف اندلسی. (2002م) البحر المحیط. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
بخاری. ابوعبدالله محمد بن اسماعیل. (2006م) صحیح البخاری. ریاض: مکتبة الرشد ناشرون
بغوی. ابو محمد. حسین بن مسعود. معالم التنزیل (1423ق) بیروت. دار ابن حزم.
حاکم. ابو عبدالله محمد نیشابوری.(1997م) المستدرک علی الصحیحین. مصر. قاهره: دار الحرمین للطباعة.
رافعی. عبدالکریم بن محمد قزوینی. (2007م) شرح مسند الشافعی. تحقیق: ابوبکر وائل محمد. قطر: وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیة.
دارقطنی. علی بن عمر. (2011م) سنن الدار قطنی. بیروت. دار ابن حزم.
رشید رضا. محمد. (2007م) تفسیر المنار. بیروت: دارالفکر.
زحیلی. وهبة. (1422ق). الوجیز فی اصول الفقه. تهران: احسان.
زرکلی. خیرالدین بن محمود. (2002م) الأعلام. بیروت: دارالعلم للملایین.
شافعی. محمد ابن ادریس. (1951م) مسند الامام الشافعی. بیروت: دارالکتب العلمیة.
شربینی. شمس الدین. محمد بن محمد. (2009م) مغنی المحتاج الی معرفة الفاظ المنهاج. سوریه: دارالفیحاء و دار المنهل ناشرون.
صلابی. علی محمد. (2006م) السیرة النبویة. بیروت: دارالمعرفة.
عامری. یحیی بن ابی بکر. (2009م) بهجة المحافل و بغیة الاماثل. بیروت. لبنان: دار المنهاج.
فواد بن سراج. عبدالغفار. (بی تا) سیرة زوجات الرسول فی الدنیا والآخرة. قاهرة: مکتبة التوفیقیة.
قرطبی. ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری. (2002م) الجامع لاحکام القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
مالک بن انس. (1985م) الموطأ. تحقیق: فواد عبدالباقی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ماوردی. ابو الحسن البصری. (2003م) الحاوی الکبیر. بیروت: دارالفکر.
مبارکفوری. ابوالعلا. محمد عبدالرحمن. (2001م) تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی. قاهرة: دار الحدیث.
مبارکفوری. صفی الرحمن. (1991م) الرحیق المختوم. بیروت: دارالفکر.
مزینی. خالد بن سلیمان. (1427ق). المحرر فی اسباب نزول القرآن من خلال الکتب التسعة. سعودیة: دار ابن الجوزی.