دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، ناشر، فروردین 1398، صفحه 1-20 
جایگاه کولبری در فقه و حقوق جزایی

صفحه 22-1

https://doi.org/10.34785/J016.2019.434

افشین عبداللهی؛ شبنم محمدامین پور؛ سید هیمن مجیدی