دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 1-220 
تکفیر و بررسی پیامدهای آن در جامعه اسلامی

صفحه 120-100

https://doi.org/10.34785/J016.2019.998

علی آقا صالحی؛ خسرو مومنی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان