بررسی فقهی- حقوقی انتقال ارادی مهریه عین معین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل رشته حقوق خصوصی، دانشگاه قم

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم

چکیده

باتوجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه می‌تواند در مهریه خویش هرگونه تصرف حقوقی را انجام دهد و باعمل حقوقی مختلف در قالب‌های حقوقی معوض یا تبرعی مهریه متعلق به خود را به هر شخصی بخواهد انتقال دهد. انتقال مهریه عین معین در قالب ها حقوقی مختلف در برگیرنده مسائل حائز اهمیتی است. سوالات مختلفی قابل طرح است آیا زوجه با وجود اینکه با زوج زندگی می-کند می‌تواند موضوع مهریه را در قالبهای حقوقی مختلف انتقال دهد؟ انتقال مهریه توقیف شده چگونه است؟ و یا مالی که در توقیف نیست انتقال ارادی آن به چه شیوه است؟ زوجه برای مطالبه مهریه خویش مطابق قواعد حقوقی میتواند راهکارهای ویژه ای را بکار ببرد و مهریه را در قالب‌های حقوقی بلاعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال دهد تا از این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند و حتی می‌توان گفت انتقال مهریه ای که حق انتفاع از مال موقوفه است با توجه به شرایطی قابلیت انتقال پیدا خواهد کرد اما از لحاظ اخلاقی تا زمانی که کانون خانواده پابرجاست امری نامتعارف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

discussion Juridical-legal autonomic transfer of dowry ascertained object

نویسندگان [English]

  • Jila ghahremani 1
  • Ahmad Deylami 2
1 Master of Private Law, Qom University
2 Associate Professor group Private Law, Qom University
چکیده [English]

According to article 1082 civil code wife can Legal possession in the dowry yourself to grand and convention or unilateral juridical act forms legal gratuitous act or onerous contract he wants to transfer his dowry to anyone. The transfer of the same dowry in different legal formulas involves important questions that raise various questions in this regard. Is can a wife, despite living with the couple, transfer the subject of dowry in different legal forms? How is the transfer of confiscate dowry? transfer autonomic to what how is it? The result is that the wife can to claim the dowry according to general rules can apply specific solutions and transfer the dowry to third parties in a legal forms legal gratuitous act or onerous contract in this way without refer jurisdictions and the registry to equal dowry arrive. It can even be said that the transfer of the dowry, exploitation object of the endowment It will be portable depending on the circumstances. But moral value it is uncommon as long as the center of the family exsists

کلیدواژه‌ها [English]

  • dowry
  • autonomic transfer
  • ascertained object
  • gratuitous act
  • moral value
اصفهانی، ابوالحسن. (1380). وسیله النجاه. چاپ اول، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
امامی، سید حسن. (1363). حقوق مدنی. (4)، چاپ دوم، تهران: کتاب‌فروشی اسلامی.
امامی، سید حسن. (1364). حقوق مدنی. (1)، چاپ پنجم، تهران: کتاب‌‌فروشی اسلامی.
امامی، سید حسن. (1383). حقوق مدنی. (2)، چاپ هفدهم، تهران: کتاب‌فروشی اسلامی.
امینی، علیرضا و آیتی، محمدرضا. (1388). فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح لمعه) ترجمه سید مهدی دادمرزی، چاپ سوم، قم: انتشارات طه.
انصاری، مرتضی بن محمد امین. (1421 ق). صیغ العقود و الایقاعات. (1)، چاپ اول، قم: مجمع الفکراسلامی.
انصاری، مرتضی بن محمد امین. (1415 ق). مکاسب. (3)، چاپ اول، قم: تراث الشیخ الاعظم.
بالصاوی المالکی، ابوالعباس احمدبن محمد الخلوتی و الشهیر. (بی تا). بلغه السالک لاقرب المسالک المعروف بحاشیه الصاوی علی الشرح الصغیر. چاپ دوم، انتشارات بی جا.
بیات، فرهاد و بیات، شیرین. (1397). حقوق مدنی شرح جامع قانون مدنی. چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات ارشد.
ترمذی سلمی، محمد بن عیسی سنن الترمذی. (بی تا). (3)، چاپ اول، بیروت: داراحیاء التراب العربی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1391). مجموعه‌ی محشی قانون مدنی. چاپ هجدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
جهانیان، ناصر. (1389). بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت وقف فصلنامه‌ی علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی. (1)، چاپ دهم.
الحجاوی، موسی بن احمد بن موسی بن سالم. (بی تا). الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل. (2)، چاپ اول، بیروت: انتشارات دارالمعرفه.
حسن‌پور، ریحانه. (1394). «بررسی تطبیقی عقد صلح از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلامی» پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام.
الحنفی، مجد الدین ابو الفضل و الموصلی البلدحی، عبدالله بن مودود. (1410 ق). الاختیار لتعلیل المختار. (2)، چاپ اول، قاهره: انتشارات الحلبی.
الرملی، شمس الدین محمد بن ابی العباس. (1401 ق). نهایه المحتاج الی شرح المنهاج. (3)، چاپ اول، بیروت: انتشارات دارالفکر.
زحیلی، وهبه. (1409 ق). الفقه الاسلامیه و ادلته. (10)، چاپ اول، دمشق: انتشارات دارالفکر.
زحیلی، وهبه. (1409 ق). الفقه الاسلامیه و ادلته. (5)، چاپ اول، دمشق: انتشارات دارالفکر.
زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمرو. (1390 ق). الفائق فی غریب الحدیث والاثر. (1)، چاپ اول، لبنان: دارالمعرفه.
سبزواری، سید عبدالاعلی. (1413 ق). مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام. (18)، چاپ اول، قم: موسسه دارالتفسیر.
الشافعی، ابو عبدالله محمد بن ادریس بن العباس. (1410 ق). الام الشافعی. (4)، چاپ اول، بیروت: دارالمعرفه.
الشافعی، شمس الدین الخطیب الشربینی. (1415 ق). مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج. (3)، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه.
شمس، احمد و منصوری، سعید. (1392). عقود معین. (1)، چاپ اول، تهران: انتشارات دادگستر.
شوکانی، محمد بن علی محمد. (1420 ق). السیل الجرارالمتدفق علی حدائق الزهار. (1)، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه.
شهبازی، محمد حسین. (1391). جزوه حقوق مدنی. چاپ اول، تهران: موسسه فرزانگان دادآفرین.
شهیدی، مهدی. (1393). تشکیل قراردادها و تعهدات. (1)، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات مجد.
شهیدی، مهدی. (1390). حقوق مدنی تعهدات. (3)، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد.
صفایی، سید حسین. (1393). قواعد عمومی قراردادها. (2)، چاپ بیستم، تهران: نشر میزان.
صفایی، سید حسین. (1370). مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی. چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
طباطبایی حکیم، محمد سعید. (1410 ق). منهاج الصالحین. (2)، چاپ اول، بیروت: دارالصفوه.
عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی). (1414 ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. (5)، چاپ اول، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی). (1414 ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. (1)، چاپ اول، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
عاملی، زین الدین بن علی مشرف (شهید ثانی). (1416 ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. (6)، چاپ سیزدهم، قم: موسسه‌ی المعارف الاسلامیه.
العاملی، شیخ الحر. (1412 ق). وسائل الشیعه. (13)، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت (ع) لاحیا التراث.
عبداللهی نژاد، کریم؛ سلطانی، عباسعلی و سروری، محسن. (1395). «انتقال ارادی قرارداد در مقایسه با تبدیل تعهد» مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، چاپ نوزدهم، جلد 1.
عدل، مصطفی (منصور السلطنه). (1342). حقوق مدنی. چاپ هفتم، تهران: انتشارات خرسندی.
عرفی، مهدی. (1390). «اصل آزادی قراردادها در عقد وقف» پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
الغروی اصفهانی، محمد حسین. (1409 ق). الاجاره. چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
فاضل، زین الدین ابوعلی الحسن بن ابی طالب (فاضل آبی). (1410 ق). کشف الرموز فی شرح المختصر المنافع. (2)، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین.
کاتوزیان، ناصر. (1376). قواعد عمومی قراردادها. (4)، چاپ دوم، تهران: سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر. (1385). اموال و مالکیت، (12)، تهران: نشر دادگستر.
کاتوزیان، ناصر. (1350). دوره مقدماتی حقوق خانواده، جلد 1، (3)، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا.
کاتوزیان، ناصر. (1387). عقود معین، جلد 3، (6)، تهران: انتشارات گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر. (1392). عقود معین. (1)، چاپ بیستم، تهران: انتشارات گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر. (1393). دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی شفعه وصیت و ارث. چاپ بیست و یکم، تهران: نشر میزان.
نووی، ابو زکریامحیی الدین یحیی بن شرف. (1420 ق). المجموع الشرح المهذب. (15)، چاپ اول، بیروت: موسسه دارالفکر.
نووی، ابو زکریامحیی الدین یحییبن شرف. (1420 ق). المجموع الشرح المهذب. (9)، چاپ اول، بیروت: موسسه دارالفکر.