بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسلام و یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق و عضو هیئت‌علمی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 مدرس حقوق، دانشگاه پیام نور کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار هستند. مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوت­هایی جزئی، ازجمله این حقایق و جزو آموزه­های دین یهود و اسلام است. قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی‌توان در الهی بودن آن‌ها تردید کرد. شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی (ع) و بنی‌اسرائیل پیش‌آمده، با اندک تغییری در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه تحریف، مصون است بیان‌شده است. ازآنجاکه در آیین یهود و اسلام، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است یکی از آموزه­ها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى که برگرفته از شریعت است را باوجود تفاوت­ها و اشتراکات معنادار، بررسی کند. اصولاً ادیان آسمانی را نمی­توان بدون رعایت عدالت، تصور کرد و به‌زعم نویسندگان، کلیدواژه اصلی هر دو دین در نظام جزایی، می­بایست رعایت این عدالت باشد که تلاش می­شود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو شریعت مورد واکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking of the Criminal Justice in Islam and Judaism

نویسندگان [English]

  • SHahram Mohammadi 1
  • Kambiz Mohammadi 2
1 Assistant professor of law, Department University,of Kurdistan Sanandaj, Iran
2 Lecture of law, Department of Payame Noor University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Divine religions own a single essence and truth. Concepts like justice, fairness and virtue found with minor differences in both Judaism and Islam, are examples of such truth. The Torah consists of many legal and ethical rules whose divinity cannot be doubted, because the noble Quran, a book which is immune to any kinds of distortion has described many of the adventures happened to Moses and Israelites with some little changes comparing to Jewish Sources. Thus, due to the special place of Shari'a in both Islam and Judaism, this research aims to investigate one of the common Shari'a- based teachings of both religions that is "criminal justice" stressing upon both similarities and differences of the subject in the two traditions. Principally, one cannot imagine divine religions without justice and in many scholars' point of view the key concept of both religions concerning “criminal justice” system must be that of justice and its implementation. This paper tries to investigate the concept of “criminal justice” and its comparison in both Islamic and Jewish traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Law
  • Crimes
  • Criminal Justic
  • Punishment
 
القرآن الکریم.
امین، احمد. (1990). ضحی الاسلام. چاپ اول، بیروت، دارالکتاب العربی.
امین، احمد. (1992). فجر الاسلام. چاپ اول، بیروت، دارالکتاب العربی.
زغبی، فرید. (1995). الموسوعه الجزائیه. چاپ دوم، بیروتریا، دارالصادر.
عوده، عبدالقادر. (1993). التشریع الجنائی الاسلامی. ج 2، چاپ دوم، بیروت، موسسه الرساله
غزالی، ابوحامد. (1995). المستصفی من علم الاصول. چاپ اول، بیروت، دارالکتاب العربی.
 
 
امیدی، جلیل. (1383). مقدمه­ای برتاریخ حقوق. چاپ اول، تهران: نشراحسان.
امیدی، جلیل. (1388). سنت­نبوی و عدالت کیفری. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 34-21.
ایمانی، عباس. (1382). اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ اول، تهران: نشرآریان.
بولُک، برنار. (1390).کیفرشناسی. ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی­حسین. ویراست پنج، تهران: انتشارات مجد.
پرادل، ژان. (1390). تاریخ اندیشه­های کیفری. ترجمه علی­حسین، نجفی ابرندآبادی. چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
پوسنر، رافائل. (1384). احکام 613 گانه توراتس. ترجمه حسین سلیمانی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
حسینی، محمدبهاءالدین. (1390). تفسیرفرقان. چاپ اول. سنندج: انتشارات آراس.
خاوری، یعقوب. (1384). واژه­نامه تفصیلی فقه جزا. زیرنظر: عمید زنجانی. چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
داوید، رنه. (1369). نظام­های بزرگ حقوقی معاصر. ترجمه محمد آشوری. چاپ دوم، تهران: مرکز نشردانشگاهی.
دورانت، ویل. (1367). تاریخ تمدن. چاپ دهم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
زیدان، عبدالکریم. (1389). الوجیز در اصول فقه. ترجمه فرزاد پارسا. چاپ دوم، سنندج: انتشارات کردستان.
سالتزاشتاین، آدین. (1383). سیری درتلمود. ترجمه باقر طالبی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
سلیمانی، حسین. (1384) عدالت کیفری در آئین یهود (مجموعه مقالات). نویسنده و مترجم حسین سلیمانی. چاپ نخست، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
شربیجی، علی. (1388). فقه المنهجی در فقه امام شافعی. ترجمه محمدعزیزحسامی و فرزاد پارسا. ج 4، چاپ دوم، سنندج: انتشارات کردستان.
صانعی، پرویز. (1351). حقوق جزای عمومی. چاپ اول، تهران: گنج دانش.
عوده، عبدالقادر. (1394). التشریع الجنائی الاسلامی: مقارنا بالقانون الوضعی. ترجمه حسن فرهودی نیا. چاپ دوم، تهران: نشر احسان.
فیض، علیرضا. (1389). مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. چاپ هشتم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
قیاسی، جلال الدین. (1385). مطالعه تطبیقی حقوق: جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه ج 1 کلیات). چاپ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کاتوزیان، ناصر. (1383). مقدمه علم حقوق. چاپ چهل ودوم، تهران: انتشارات سهامی انتشار.
محمصانی، صبحی­رجب. (1386). فلسفه قانون‌گذاری دراسلام. ترجمه اسمعیل گلستانی، با اضافات و ویرایش سینا گلستانی، چاپ اول، تهران: نشر آثار اندیشه.
محسنی، مرتضی. (1375). کلیات حقوق جزا. چاپ دوم، تهران: گنج دانش.
ناس، جان­بایر. (1382). تاریخ جامع ادیان. ترجمه علی­اصغر حکمت. چاپ­سیزدهم، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.