متناسب‌سازی کیفر قوادی؛ چالش‌ها و راهبردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب‌های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون‌ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ‌های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به‌تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که مجازات در نظر گرفته‌شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون‌گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری‌بودن قوادی توسط قانون‌گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون‌گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در پاسخ به گونه‌های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش‌بینی جزای نقدی به‌موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه‌های این جرم را به رسمیت بشناسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proportionating Procuration’s Penalty

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sabooripour 1
  • Rojin Ebrahimi 2
1 Assistant Professor of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 M.A. Department of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the public decency’ prejudicial crimes is procuration, creating many damages on the society. Avoiding from the risk of offenders of this crime, needs wide variety of appropriate criminal responses. This descriptive- analytical research Based on two different readings from the principle of narrow and broad Proportionality, the present study assesses the extent of the proportionality of procuration crime and its punishment. It come to the conclusion that the punishment of this crime isn’t proportionate with the crime and punish purposes, and therefore its revision is required. The main challenge in achieving this goal is that the legislator has listed procuration as hodod crimes. One way out of this challenge is for the legislator to admit ta'zirism by resorting to Juridical theory to agree it. Of course if the legislator don’t accept this theory, Judicial authority has to some extent this punishment by using the capacity of supplemental punishments. In addition, it is proposed that the legislator recognize changes in response to the tazir types of this crime, changes such as the anticipation of a fine in parallel to other penalties and the intensification of punishment for some aspects of this crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrow proportionality
  • Broad proportionality
  • decency’ prejudicial crimes
  • Procuration
القران الکریم.
اکرامی، جواد (1389). جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی. گفتمان حقوقی، 17 و 18، 94-73.
الطباطبائی، السید محمد حسین (بی‌تا). المیزان فی تفسیر القرآن، (ج 12) ، مندرج در: سایت کتابخانه مدرسه فقاهت.
جعفری، مجتبی (1387). مختصر جرم شناسی (خلاصه مباحث جرم شناسی نجفی ابرند آبادی)، lawtest.ir.
بستان، بهنام (1396). روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تغییر، آشنایی با مبانی تئوریک دابوت (چاپ 4)، تهران: آوای کلار.
رحمدل، منصور (1394). تناسب جرم و مجازات (چاپ سوم)، تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
ریاضی مبارکی، مهدی (1385). تعیین مجازات متناسب جرم و مجرم در حقوق کیفری با نگرشی بر نظام کیفری ایران و انگلستان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
سبحانی‌نیا، محمد (1394). کرامت اقتضایی انسان در بوته نقد. پژوهشنامه معارف قرآنی، 6 (22)، 108-136.
علی جفری، شیخ حبیب (11/09/2008). الدرس التاسع، الکبر، ایها المرید..http://www.almoreed.com/archives/episodes/episode9
صابری تولایی، علی (1392). توجیه مجازات از رویکردهای محض تا رویکردهای بینابین. (رساله دکتری). دانشگاه تهران، تهران، ایران.
صفاری، علی و صابری، راضیه (1393). دفاع مشروع و پیشگیری وضعی (چاپ اول)، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
فیض، رضا (1387). مبانی عرفانی کرامت ذاتی انسان. فصلنامهاخلاقپزشکی، 2 (6)، 29-11.
کی‌نیا، سید مهدی (1378). خود‌بینی و شخصیت جنایی. مجله مجتمع آموزش عالی قم،1، 115-97.
محسنی دهکلانی، محمد (1392). بازجستی فقهی در ماهیت قوادی. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 14(2 (پیاپی 38))، 180-151.
محمدی، ابوالحسن (1395). مبانی استنباط حقوق اسلامی/ اصول فقه (چاپ 58)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نوبهار، رحیم (1389). اهداف مجازات‌ها در جرائم جنسی؛ چشم‌اندازی اسلامی (چاپ 1)، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق.
(1385).بررسی و نقد ادله حد بودن قوادی. فلسفهوکلام،برهانوعرفان، 7، 169-149.
 (1393). جستاری در دلایل نقلی تقسیم‌بندی حد-تعزیر. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 67، 164-135.
و عرفانی‌فر، امیر (1396). واکاوی تحلیلی-انتقادی تفاوت‌های میان حد و تعزیر. فصلنامه راهبرد، 6 (82) 240-208.