«خاستگاه حقوق بزه دیده در اسلام و ایران در مقایسه با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کردستان سنندج ایران

چکیده

یکی از موضوعات مهم در جرمشناسی توجه به بزه­دیدگان و نیازها و حقوق آنها است. در تمام  ادوار تاریخ، قانون های گذشته و معاصر حقوق های مختلفی را برای بزه­دیدگان در نظر می­گرفتند که این حقوق بستگی به فرهنگ و عقاید آن جامعه در آن زمان داشت ولی می توان گفت پایه و اساس این حقوق در همه قوانین مختلف یکی بوده که همان جبران و ترمیم و بازتوانی بزه دیده بوده است. ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرم بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا میباشد شناسایی و اولویتبندی حقوق و نیازهای اساسی بزهدیدگان و پس از آن ارائه راهکارها و اتخاذ سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش مشخص نمودن جایگاه حقوق بزه دیده و نقاط اشتراک و افتراق این حقوق  در حقوق اسلام، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در مورد این حقوق مد نظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the origin of victim s rights in Islam and iran in comparison with statute of international criminal court

نویسندگان [English]

  • mehdi hatami 1
  • omid asadi 2
1 Assistant Professor University of Kurdistan
2 Master of Criminal Law and Criminology, Kurdistan University of Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Attention to victims and their needs and individual rights are important topics in criminology. Throughout history, past and present laws have provided different rights to victims, depending on the culture and beliefs of the community at that time, but compensation, rehabilitation and rehabilitation of victims have been the basis of these rights in all laws. It is not clear to anyone the need to protect the victims of crime, but what is important in this regard is to identify and prioritize the fundamental rights and needs of the victims and then to provide solutions and policies to protect the rights of the victims. Determining the legal status of the victim and examining similarities and differences between these rights in Islamic law, the 1392 International Criminal Court Statute and the Code of Criminal Procedure, and the strengths and weaknesses of the International Criminal Procedure Code, 1392, are the main focus of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "victim's rights"
  • "Islamic law"
  • "court statute"
  • "criminal procedure"
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
اسدی،لیلا سادات(1388)،جبران خسارت ناشی از جرم در دیوان کیفری بین المللی، مجله حقوقی دادگستر ،شماره 73 حبیبی مجنده ، محمد ، دیر باز ، مرضیه ، دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدید نظر ، فصلنامه تعالی حقوق ، دوره جدید ، شماره 2.
پیرابی،موسی،بهره مندی از وکیل حق بزه دیده،سال 1395 سایت موسسسه فرهنگی ایران
رضوی فرد؛ بهزاد ، فقیه محمدی .حسن ( 1390) تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی، مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوریسال بیست و هشتم، شماره ،45.
تمیمی آمدی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ ترجمه محمدعلی انصاری ؛تصحیح مهدی انصاری قمی، چ 5، قم، امام عصر(عج)، 1387.
خسروشاهی،قدرتالله، پیمان نمامیان،شکربیگی، علیرضا نشریه مهندسی فرهنگی سال ششم شماره 57 و 58 مهر و آبان 1390.
توجهی،عبدالعلی ،(1383)اندیشه حمایت از بزه دیدگان و جایگاه ان در گستره جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در علوم جنایی،مجموعه مقالات دکتر محمد اشوری ،انتشارات سمت.
شیخ صدوق ، محمد بن علی بن حسین بابویه قمی ، من لایحضره الفقیه، بیروت، دار صعب، ج ۲.
حرّعاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، بیروت مؤسسة آل البیت لاحیا ء التراث،۲۷ و ۲۹ ،۲۰ ، تهران ، ۱۳۹۷ ق، ج.
خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، انتشارات غدیر، چاپ سوم، 1371 ش.
حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم موسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، 1412 ق، ج، 16 و 29.
 احمدی، ذکرالله، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، 1381 ش.
 آشوری، محمد، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی، عدالت کیفری، انتشارات گنج دانش، 1377 ش.
 نهجالبلاغه، تحقیق شیخ محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1398 ق.
 سلیمانپور، محمدجواد(1384)، رابطه امنیت اجتماعی با ناامن سازی محیط جرم برای پیشگیری از جرائم، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره هاى 2 و 3.
 علیزاده، مهدی(1382)، نقش اسلام در پیشگیری و کاهش بزهکاری، مشهد انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول.
منابع لاتین:
Haslam, Emily, “Victim Participation at the International Criminal Court: A Triumph of Hope over Experience?” In: The Permanent International Criminal Court, Legal and policy Issues, Edited by Dominic Mc Goldrik et al., Hart publishing, Oxford & Portland Oregon, 2004, p. 319.
Zappala, Salvatore, Human Rights in International Criminal Proceedings Oxford Monographs in International Law, Oxford University Press, 2003.
Schabas, William A., An Introduction to the International Criminal Court, third edition, Cambridge University Press, first published 2007.
Pillemer, K.A. & D. Moore, Highlights from a study of abuser of patients in nursin g homer, In Journal of Elder Abuse and Neglect, 1999.
La violence familiale au Canada: un profil statistique, Pub. Statistique Canada, 2002.
Abdel Fattah, Ezzat, Understanding priminal victimization, prentice-
Hall, 1991.