اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید نظری توکلی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی استاد- دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir
0000-0002-6398-521X

مدیر داخلی

وریا حفیدی

فقه شافعی استاد یار دانشگاه کردستان

w.hafidiuok.ac.ir
0000-0002-0981-9624

اعضای هیات تحریریه

جلیل امیدی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد- دانشگاه تهران

jalilomidiut.ac.ir
0000-0002-5430-761X

فرزاد پارسا

فقه شافعی دانشیار، دانشگاه کردستان

f.parsauok.ac.ir
0000-0002-8954-3612

محمد راسخ

حقوق عمومی- حقوق اقتصادی استاد- دانشگاه شهید بهشتی

m-rasekhsbu.ac.ir

سهیلا رستمی

فقه شافعی دانشیار، دانشگاه کردستان

s.rostamiuok.ac.ir
087-33664600
0000-0003-3599-2444

هادی رضوان

زبان و ادبیات عرب دانشیار دانشگاه کردستان

hrezwanuok.ac.ir
0000-0001-6604-1137

محمود عباسی

حقوق پزشکی و فلوشیپ اخلاق زیستی دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

dr.abbasisbmu.ac.ir

سید محمد تقی علوی

فقه و حقوق اسلامی استاد- حقوق اسلامی- دانشگاه تبریز

alavitabrizu.ac.ir

احمد مبلغی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی مدرّس خارج حوزه و دانشیار، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

ahmadmoblleghigmail.com
0000-0003-2700-9315

حمید مسجد سرائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد، دانشگاه سمنان

hmasjedsaraie.profile.semnan.ac.ir/#about_me
h_masjedsaraiesemnan.ac.ir
0000-0002-0812-6578

سعید نظری توکلی

فقه و اصول فقه - فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تهران

sntavakkoliut.ac.ir
0000-0002-6398-521X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

امید نجم الدین جمیل مصطفی المفتی-دانشگاه صلاح الدین- عراق

فقه و اصول استادجامعة صلاح الدین، إقلیم کردستان عراق.

orcid.org/0000-0002-9785-1498
aumed.gmailsu.edu.krd
0000-0002-9785-1498

صباح محمد البرزنجی- دانشگاه گویژه عراق

فقه و حقوق اسلامی Professor of Goizha university in Iraq

smnbarzngiyahoo.com
0000-0003-0039-900X

هاشم عمر احمد- دانشگاه حلبچه عراق

فقه و اصول دانشیار، جامعة حلبچه، عراق

hashm.ahmaduoh.edu.iq
0000-0001-7320-5128

هیمن عزیز برایم مصطفى - دانشگاه کویسنجق - عراق

فقه و اصول- مقاصد الشریعه استاد جامعة کویسنجق - عراق

orcid.org/0000-0002-7050-9916
hemin.azezkoyauniversity.org
0000-0002-7050-9916

عبد الکریم عکوی- الهیات و معارف اسلامی (فقه و اصول)- دانشکده ادبیات- دانشگاه ابن زهر- مغرب، آفریقا

علوم الحدیث ومناهج البحث فی العلوم الإسلامیة و مقاصد الشریعة استاد- الهیات و معارف اسلامی (فقه و اصول)- دانشکده ادبیات- دانشگاه ابن زهر- أکادیر، مغرب، آفریقا

a.akiouiuiz.ac.ma
(00212)- 668392807
0000-0002-4256-8070

مدیر اجرایی

عبدالله رحیمی

مدیریت آموزش عالی دانشگاه کردستان

abdollahrahimi24gmail.com
09185214190
0000-0001-8347-8920

مدیر مسئول

مدیر مسئول

سهیلا رستمی

فقه شافعی دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

s.rostamiuok.ac.ir
0000-0003-3599-2444