دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، ناشر، فروردین 1400، صفحه 200-1 
تحلیل ادلّه ی مشروعیت توافق با کفار مستکبر غیر حربی

صفحه 277-255

عابدین مؤمنی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حمید درویشی شاهکلایی