دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، ناشر، بهار و تابستان 1400، صفحه 200-1