عشق به اهل بیت (ع) از منظر قرآن و سنت با تبیین آیه مودت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی ارومیه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فرهنگیان ارومیه، ایران.

https://doi.org/10.34785/J016.2021.197

چکیده

انس با قرآن کریم مشحون از عنایت خداوند متعال به «ذی القربی و اهل بیت علیهم السلام» است.آیه مودت (شوری/23) نشانه و نماد محبت وافر خداوند متعال به خاندان نبوت است . نظر به احادیث صحیح و مورد وفاق فریقین در مورد اهل بیت(ع) از جانب حضرت رسول اکرم (ص) چه بصورت احادیث قدسی و چه بصورت احادیث نبوی که در متن مقاله آمده است همگی دال بر ضرورت عشق به اهل بیت از سوی همه ی مسلمانان است .
هدف ازین تحقیق پردازش عشق به اهل بیت (ع) از منظر قرآن و سنت نبی اکرم (ص)با تبیین آیه مودت است. براساس یافته های این مقاله بنابرروایات متعددی که از طریق نصوص دست اول اهل تشیع و اهل تسنن وارد شده است مصادیق مورد نظر آیه مودت همانا (ائمه اطهار علیهم السلام ) هستند . فلذا عشق به ائمه اطهار و محبت به آن سروران یک ضرورت دینی و وظیفه همگانی بر تمامی مسلمین به شمار می آید. روش به کارگرفته شده مطالعه کتابخانه ای و استفاده از آیات قرآن و متون اصیل دینی به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و کیفی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love for the Ahl al-Bayt (AS) from the perspective of the Qur'an and Sunnah by explaining the verse of Mawdat

نویسندگان [English]

  • yosef mogaddasi 1
  • Amir Mahmoudi 2
1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Farhangian University, Shahid Rajaei Campus, Urmia, Iran.
2 Master student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Farhangian University of Urmia, Iran.
چکیده [English]

Anas with the Holy Quran is full of the care of God Almighty for "Dhi Al-Qarbi and Ahl al-Bayt (peace be upon them)". According to the authentic and agreed upon hadiths about the Ahl al-Bayt (AS) by the Holy Prophet (PBUH), both in the form of holy hadiths and the prophetic hadiths mentioned in the text of the article, all indicate the need for love for the Ahl al-Bayt by all Muslims. The purpose of this research is to process the love for the Ahl al-Bayt (AS) from the perspective of the Qur'an and the Sunnah of the Holy Prophet (PBUH) by explaining the verse of Maudut. According to the findings of this article, according to several narrations that have been introduced through the first-hand texts of Shiites and Sunnis, the examples in question of the verse of Mawdat are the same (pure Imams (as)).
Therefore, love for the pure Imams and love for those rulers is a religious necessity and a public duty for all Muslims. The method used is library study and the use of Quranic verses and original religious texts in a descriptive-analytical and qualitative manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • Ahl al-Bayt
  • Mawdat verse
قرآن کریم
متقی، علی بن حسام الدین (888-975ق) کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال ،جلد1،بیروت داراحیاء التراث الادبی
محمدی ری‏ شهری، محمد.(1384). میزان الحکمه،جلد2، قم، انتشارات دارالحدیث،
 ناظم ‏زاده قمی، اصغر. (1387). جلوه ‏های حکمت،قم،بوستان کتاب
سبزوار، ملا هادی ، تعلیقه بر اسفار ، جلد 2 ، چاپ مهر ، انتشارات مصطفوی
سید رضی،محمد حسین شریف. (1398). نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی،تهران،انتشارات علمی فرهنگی
شجاعی، محمد. (1379). طریق عملی تزکیه، جلد2، سروش، چاپ سوم، 
شمشیری، بابک.(1385 ش). تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان ، کتابخانه طهوری ، تهران
طبرسی، فضل بن حسن  (بی تا). (1352).  مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفه
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران.(1380). تفسیر نمونه،جلد20، تهران، دارالکتب الاسلامیه
اصفهانی،راغب. (1374). ترجمه مفردات الفاظ قرآن،تهران،مرتضوی
طریحی، فخرالدین.(1375). مجمع البحرین، جامع التفاسیر،تهران،دفتر نشر فرهنگ
فراهیدی، خلیل بن احمد. (1408).العین،جلد 4،بیروت،موسسه الاعلمی
زمخشری، محمود(بی تا). (1389). جلد1، الکشاف، بیروت.دارالکتب العربی.
مجلسی، محمد باقر. (1403). بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
فرات الکوفی،ابی قاسم فرات ابن ابراهیم.(1410.ق).تفسیر فرات الکوفی، تحقیق محمدکاظم.
سیوطی، جلال الدین.(1414). الدر المنثور فی تفسیر المأثور،، بیروت، دارالفکر
نیشابوری،حاکممحمد بن عبدالله.(321-405ق). المستدرک،دارالکتب العلمیه 1422 بیروت
طبری، محمد بن جریر. (1412). جامع البیان عن تأویل القرآن، بیروت، دارالمعرفة
فخر الدین رازی، محمد .(1405). مفاتیح الغیب، دارالفکر، بیروت
حاکم حسکانی، عبیدالله بن احمد .(1411). شواهد التنزیل ،تحقیق : شیخ محمدباقر محمودی
سلمی،محمد بن حسین، حقائق التفسیر.(1369).جلد1 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
عابدی،فداحسین. (1384). تفسیر تطبیقی آیه مودت،قم ، مرکز جهانی علوم اسلامی
طباطبائی، محمد حسین.(1375). المیزان، جلد18، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 قرائتی، محسن.(1383).تفسیر نور،تهران،مرکز فرهنگی درس هایی از قران،چاپ یازدهم
 قرطبی، صمد بن احمد انصاری.(1414).احقاق الحق،بیروت، دار الفکر
نجارزادگان، فتح الله.(1383). تفسیر تطبیقی،قم،مرکز جهانی علوم اسلام   
آلوسی،سیدمحمود،.(1415). روح المعانی ،بیروت ، دارالمکتب العلمیه.