تحلیل ادلّه ی مشروعیت توافق با کفار مستکبر غیر حربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران ، ایران .

2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران.

3 دکترا گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

جهان معاصر به مثابه دهکده کوچک جهانی می باشدو بلاد مسلمانان مستثنی از آن دهکده نیست از آنجایی که غالب قدرت، ثروت، تکنولوژی در اختیار دولتهای غیر مسلمان و مستکبر است از این رو ضرورت ارتباط با کفار مستکبر غیر حربی در مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمایان و احساس می شود روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی، کیفی و روش مطالعه کتابخانه ای است که با مراجعه به آیات، روایات و اقوال فقها بدست آمد سوالاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد اینست که آیا ادله ای بر مشروعیت توافق با کفار مستکبر غیر حربی وجود دارد؟ و اگر وجود دارد آن ادلّه ی فقهی چیست؟ برآیند حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تعامل و توافق با کفار مستکبر و مستضعفی که سرجنگ با مسلمانان ندارند با رعایت اصولی، همچون اصل نفی سبیل، و چند اصل دیگر خصوصاً سه اصل عزت،حکمت و مصلحت ، مجاز است. و حاکمان اسلامی می توانند با مستکبران و مستضعفان غیر حربی، توافق نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the arguments for the legitimacy of the agreement with the arrogant non-military infidels

نویسندگان [English]

  • abedin momeni 1
  • Ali Akbar ezadifard 2
  • Hamid darvishi shahkolaee 3
1 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, University of Tehran, Iran
2 Professor of Jurisprudence and Islamic Law, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The contemporary world is a small global village and the Muslim world is no exception to that village, since most of the power, wealth, technology is in the hands of non-Muslim and arrogant governments. , Social, economic and cultural are visible and felt. The method of research in this article is analytical, qualitative and library study, which was obtained by referring to the verses, hadiths and sayings of jurists. The questions that are examined in this research are: Is there any reason for the legitimacy of the agreement with the arrogant non-military infidels? And if so, what are its jurisprudential arguments? The result of this research shows that interaction and agreement with arrogant and weak infidels who do not fight with Muslims is permissible by observing principles such as the principle of denying the mustache, and several other principles, especially the three principles of dignity, wisdom and expediency. And Islamic rulers can agree with the arrogant and the non-military oppressed

کلیدواژه‌ها [English]

  • agreement
  • infidels
  • arrogant
قرآن کریم. مترجم: مکارم شیرازی، ناصر.
ابن بابویه قمی،شیخ صدوق . (1404 ه ق). من لا یحضره الفقیه. تهران: خانه‌ی تهران.
ابن منظور، محمدبن مکرم ( 1997ق). لسان العرب. بیروت : دارالعلم.
بهشتی سرشت،محسن،(1380)، نقش علما در ساسیت، تهران:پژوهشکده امام خمینی .
جعفری خسروآبادی نصراله. (1396)، تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه وحقوق ایران،مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شـیراز، دوره نهم، شماره سوم.
جعفری،محمدتقی . (1380).رسائل فقهی. چاپ اول،تاریخ زمستان موسسه انتشارات تهذیب.
جعفریان،رسول. (1382 ). پژوهشی در سیره نبوی.چاپخانه سپهر.وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر
حق پناه، رضا،(1381). عزت از منظر قرآن و سنت، ش 5-4، تابستان و پاییز فصلنامه الهیات حقوق
حلّى، علامه حسن بن یوسف.)1388 ه‍ ق). تذکرة الفقهاء( ط- القدیمة) ‌چاپ: اول‌،قم: ‌مؤسسه آل البیت.
حلی علامه، حسن بن یوسف،( ۱۴۰۰ق ) ، تذکره الفقها، قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاآ التراث
حلّى، علامه، حسن بن یوسف.(1421 ه‍ ق). تلخیص المرام فی معرفة الأحکام. چاپ اول،  ایران: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
حلّى، محقق. ( 1407 ه‍ ق).  المعتبر فی شرح المختصر ،چاپ  اول ..2 جلد . قم: مؤسسه سید الشهداء علیه السلام.
حلّى علامه، حسن بن یوسف . ( 1413). قواعد الاحکام، موسسه النشر الاسلامى، قم
حکیم، سیدمحسن.( 1416 ه‍ ق ) مستمسک العروة الوثقى.  14 جلد، مؤسسة دار التفسیر. قم - ایران، اول
خامنه‌ای، سیدعلی.( 1424ق ). اجوبة الاستفتائات. چاپ اول، قم: دفتر معظم له.
دهخدا،علی اکبر .( 1377 ) . لغتنامه تهران. انتشارات دانشگاه تهران
دهراب پور، مختار .(1385 ش)، .بررسی فقهی و حقوقی مرزهای ارتباط با کفار . دانشگاه قم
رازی ابوالفتوح. (1404 ق) تفسیرروض الجنان.قطع رحلی بی جا.
رازی ابوالفتوح.(1375ش ). تفسیرروض الجنان. آستان قدس رضوی. نشر الکترونیک: مرکز قائمیه اصفهان.
راغب اصفهانى،حسین بن محمد. (1412 ه ‍ق ). مفردات ألفاظ القرآن.دوره یک جلدی. دارالعلم.لبنان.سوریه.اول .مکتبة مرتضویة.
زین الدین بن علی  (شهید ثانی ).(1379) . الروضه البهیه . قم. دفتر تبلیغات اسلامی
سبحانی، جعفر.(1375ش). فروغ ابدیت.قم: دفترتبلیغات اسلامی.
سید قطب ، بی تا، تفسیر فی ظلال القران ، لبنان: دارالشرق للنشر و التوزیع بیروت.
شکوری،ابوالفضل . (1361ش )،  فقه سیاسی اسلام. قم . حر.
شوکانی، (2004ق) ، السیل الجرارالمتدفق علی حدائق الازهار،چاپ اول ، بیروت دار ابن حزم
 شیروی، عبدالحسین،( 1389 ش) ، حقوق تجارت بین الملل، چ: اول، انتشارات سمت
طباطبائی،سید محمدحسین. (1362 ) .المیزان فی تفسیرالقرآن.. چ چهارم ،قم : مؤسسه الاسلامی.
طباطبایی،سید محمد حسین ،( 1373)، المیزان فی تفسیرالقرآن، موسوی همدانی، سید محمد باقر ،ج 5 ، 9، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی.
طباطبایى یزدى ، محمد کاظم.( 1419 ق). العروةالوثقى. فی ما تعم به البلوى (المحشّى). قم: ‌دفترانتشارات اسلامى.
طباطبایی یزدی، محمدکاظم. ( 1414 ﻫ، ق). تکمله العروه الوثقی. چاپ اول، قم. کتابفروشی داوری.
طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم، (1393). العروه الوثقی،چاپ دوم، دارالکتب الاسلامیه.
طریحی ، فخرالدین. ( 1408 ق) . مجمع البحرین . دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 عاملی ، ز.( 1413 ﻫ، ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. چاپ اول، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
عاملی، ز. [شهید ثانی]. (1413ق.) مسالک الأفهام،چ8، قم: موسسه المعارف الاسلامیه،
عاملی، ز. [شهید ثانی]. (1410 ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة،المحشّى- کلانتر، قم: کتابفروشى داورى،
عاملی، ز. (شهید ثانی )، زین الدین،( 1373)، الرضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
عبداللهی، محمد علی.( 25/5/1393)، آشنایی بامفاهیم حقوق عمومی"بررسی مفهوم معاهده بین المللی، دفتر مطالعات اسلامی شماره مسلسل 93133387
عمید زنجانی ، عباسعلی .( 1379ش). فقه سیاسی حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام . چاپ اول . تهران:  سمت 
قرشى،سید علی اکبر ، (1353ه ق و  1412 ه‍ ق)، قاموس قرآن، 7 جلد، چاپ ششم، ،ج5  دارالکتب الاسلامیه.
کلینی، محمد بن یعقوب،( 1407)،الکافی، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة،
مجلسی،محمدباقر،(1403)بحارالانوار،ج44،بیروت:دارالاحیاالتراث الاسلامی
مجلسی،محمدباقر،(1410)تاریخ بحارالانوار، چاپ اول، ج44 ،بیروت: موسسه الطبع و النشر 
مشایخی پور،محمدعلی،( 1388)، جایگاه مصلحت در سیره و سخن امام علی (ع)، شماره 21و22، فصلنامه دین وسیاست .
مکارم شیرازی،ناصر و دیگران.(1375).تفسیرنمونه. چاپ هشتم، قم:دارالکتب الاسلامیه..
مصطفوی،محمدکاظم.(1421)القواعدالفقهی.چاپ چهارم جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 مطهری،  مرتضی ، (1428) تفسیر سوره نور . سایت نور.
مطهری،  مرتضی(1389) تفسیر سوره نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
مطهری، مرتضی، (1390) ، مجموعه آثار شهید مطهری ایران، قم.
موسوی خمینى، سیدروح الله. ( 1409) . تحریر الوسیلة. چاپ اول، 2 جلد. قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.
نجفی،محمدحسن.( 1266 ق و 1981م و بی تا). جواهرالکلام فی الشرایع الاسلام. الطبعه السابعه، .بیروت: داراحیاءالتراث العربی.
هاشمى شاهرودى، محمود (1387) فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السّلام، چاپ اول ، قم: مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى،
هاشمی شاهرودی، محمود،(۱۳۸۲).فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی.
نجفی ، محمد حسن (1262، 1432ق )، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت: داراحیاءالتراث العربی.