دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، ناشر، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
6. تحلیل ضرورت تعریف عناوین فقهی با تکیه بر دیدگاه صاحب کفایه

صفحه 164-147

محمدعلی بنایی خیرآبادی؛ ابراهیم رستمی


7. حکم اولیه تعدد زوجات از منظر فقه امامیه

صفحه 180-165

احمد شکوهی؛ علیرضا ابراهیمی


8. بررسی فقهی عرفان کیهانی

صفحه 200-180

عبدالرحمن نجفی عمران