دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، ناشر، مهر 1399 
بررسی جرم انگاری افشای داده های ژنتیکی

صفحه 93-72

سید محمد امین حسینی؛ مهدی نریمانپور