واکاوی آرای اصولیان معاصر در مورد حجیت و عدم حجیت قطع قطاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه مبانی حقوق دانشگاه آزاد مشهد

2 دانشگاه آزاد واحد قوچان

چکیده

قطع قطاع یکی از مباحث مهم قطع به شمار می‌رود که از دیر‌باز حجیت آن بین دانشیان علم اصول مورد اختلاف واقع شده است. مشهور دانشیان علم اصول به حجیت قطع قطاع باورمندند، لیکن برخی مانند کاشف الغطاء نظر مشهور را برنتابیده و به عدم حجیت آن باورمند است. در این میان برخی مانند صاحب فصول قول به تفصیل را برگزیده است.
در نوشتار حاضر سعی بر این است که ضمن تببین مفاهیمی هم چون قطع قطاع، حجیت، ذاتی، قطع طریقی و موضوعی و انواع آن، با مطالعه‌ ای توصیفی – تحلیلی و انتقادی در گزارش آرای دانشیان علم اصول و مبانی آنان، قول برگزیده و صواب ارائه گردد.
دقت و بررسی در آرای و دلایل دانشیان علم اصول به دست می‌دهد که در بحث قطع قطاع باید بین قطع طریقی و قطع موضوعی تفکیک قائل شد؛ با این بیان که اگر مراد کاشف الغطا از عدم حجیت قطع قطاع در قطع موضوعی باشد، این سخن قابل پذیرش است. لیکن اگر مراد وی از آن، در قطع طریقی باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا از منظر عقل تفاوتی بین مقدمات متعارف و غیر متعارف قطع نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study opinions osulian in caes credit or discredit credulous

نویسندگان [English]

  • hossien jafari 1
  • fatemeh ahmadi moghaddam 2
1 jurisprudent and law
2 azad ghochan
چکیده [English]

Credulous one of the important discussion considered in the certain that from long time credit credulous in between osulian had been difference.
Famous osulian bliefto to the credit credulous, but somes osulian as kashef algheta does not accept famous opinion and denied credit credulous and some osulian as saheb fosol selected middle opinion
In the present article attempts to expression of concepts as credulous, credit… to descriptive- analytical- critical study to expression opinions an principle of osulian to present correct opinions
Analysisin in comments and argument of osulians are achieve that must be separated between discovery certainty and thematic certainty with explanation that if meaning of kashef algheta from lack of credit be thematic certainty is accept idea kashef algheta otherwise not accepted.
certainty and thematic certainty with explanation that if meaning of kashef algheta from lack of credit be thematic certainty is accept idea kashef algheta otherwise not accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • credulous
  • credit (Authority) discovery
  • inherent
  • discovery certainty
  • thematic certainty