دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، ناشر، مهر 1401 
عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی

صفحه 21-1

10.22034/mfu.2022.62527

فریدون نهرینی؛ شعبان حق پرست؛ مهرداد خدابخشی شلمزاری