دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، ناشر، اسفند 1397 
"حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی"

صفحه 99-85

https://doi.org/10.34785/J016.2018.994

سید فاضل رستمی؛ سالم افسری؛ ابوبکر احمدی نوره