دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، ناشر، زمستان 1397 
8. "حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی"

صفحه 91-106

https://doi.org/10.34785/J016.2018.994

سالم افسری؛ سید فاضل رستمی؛ ابوبکر احمدی نوره