دخالت موازین حقوق بشر در اصل حاکمیت اراده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور، گروه حقوق، تهران، ایران

چکیده

اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها می‌باشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبه‌های قرارداد حاکم می‌باشد مگر زمانی که یکی از محدودیت‌ها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه نمی‌باشد و نابرابری قراردادی احتمال دارد ، نمی‌توان طرفین را با استناد به اصل حاکمیت اراده  به حال خود رها ساخت و باید راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. قانون‌گذار در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ایجاد نماید برای مثال قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی قانون‌گذار نمی‌تواند تأمین‌کننده برابری در قرارداد و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی می‌توان در این موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگی دخالت پرداخته‌ایم و با استفاده از ابزارهای موجود در قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از این ابزارها یا با تأسیس ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا می‌نمایم و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری می‌رسانیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interference of human rights standards in party autonomy principle

نویسنده [English]

  • alireza sharifi
Assistant Professor, Payam Noor University, Department of Law, Tehran, Iran
چکیده [English]

Party autonomy principle is an important and crucial principle in contract law and according to this principle the wills of the dealersgoverns all aspects of the contract unless one of these limitations containing ordering rules, public order, and good deed, results in hindrance to the enforcement of the contract. However, since the parties to the contract are not of equal status and there may be contractual inequality, the parties cannot abandoned based on autonomy principleand a strategy should be provided for contractual balance and equality. In some cases, lawmakers have developed some rules and interfered in contract relations to make a balance in the contract, but this case interference of the lawmakers cannot cause equality in the contract and removing imbalance between the parties. Through human rights standardsand its interference in private and contractual relations, imbalance can be brought back to the contract. This paper is aimed at investigating the Interference of human rights standardsin contract law and the way it should be done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • in party autonomy
  • contract
  • parivat law
  • law
القره داغی، علی محیی الدین(1429) مبدأ الرضا فی العقود(دراسه مقارنه فی الفقه الا سلامی و القانون المدنی).الطبع الثالثه. بیروت: دارالبشائر الاسلامیه
العدوی،مصطفی(1427) صور من البیوع و المختلف فیها. الطبعه الا ولی. مصر: مکتبه عباد الرحمن و العلوم و الحاکم
امامی،سید حسن(1375) حقوق مدنی. ج اول. چ نوزدهم. تهران : انتشارات اسلامیه
امامی،محمد ؛ موسوی . سید نصرالله (1391) درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام سیاسی. چ اول . بنیاد حقوقی میزان. تهران
امینی،منصور ؛ عابدیان، میرحسین ؛ کرمی، سکینه(1391) نحوه مقابله نظام‌های حقوقی با شروط ناعادلانه قراردادی و سکوت قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران. مجله تحقیقات حقوقی شماره 59.
ایروانی، علی بن الحسین النجفی(بی‌تا). حاشیه المکاسب. بی­جا: مکتبه الکتب النجفی
بادینی، حسن(1391) مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.  دوره 42.  شماره 1.  89-107.
باریکلو، علیرضا(1382) ضمانت اجرای حقوقی سوءاستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد. مجله اندیشه‌های حقوقی . سال اول . شماره چهارم.
بهرامی احمدی ، حمید(1377) سوءاستفاده از حق مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی. چ سوم. تهران: انتشارات اطلاعات
پیر عطایی، علی (1388) نظریه اداره قرارداد. چ اول . تهران: انتشارات ققنوس
تقی زاده، ابراهیم و احمدی افشین(1394) جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی . سال سوم. شماره دهم
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر(1375) دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. ج اول. تهران: انتشارات مشعل آزادی.
جبلی عاملی، زین‌الدین(شهید ثانی). (1413) الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه.
حلی، حسن بی یوسف(بی­تا) تذکره الفقها. البعه الحجریه. قم: المکتبه الرضویه الرضویه لا حیاء التراث الجعفریه.
داراب پور، مهراب(1387) الزامات خارج از قرارداد. چ اول . تهران: انتشارات مجد
دیانی، عبدالرسول(1395) حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها. چ اول . تهران: میزان
دیانی، عبدالرسول ؛ بادینی،حسن ؛تقی زاده،  ابراهیمی ؛ شریفی ،علی‌رضا(1392) اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی. دو فصلنامه دانش حقوق مدنی. ش 2 . دوره2 . تهران . دانشگاه پیام نور
زعتری، علاءالدین(1431) فقه المعاملات مالیه المقارن.الطبعه الا ولی. دمشق: دارالعصماء
رشتی، حبیب‌الله(1407) فقه الامامیه: قسم الخیارات. تقریر سید محمدکاظم خلخالی. طبعه الا ول.  قم: مکتبه الداوری
ساردویی نسب، محمد ؛ کاظم پور، سید جعفر(1390) مؤلفه‌های غیرمنصفانه بودن قرارداد. مجله حقوقی دادگستری. شماره 75. سال 75. پاییز
سنهوری، عبدالرزاق احمد. (2009) الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. طبعه جدیده. بیروت- لبنان: منشورات الحلبی الحقوقیه
شهیدی، مهدی (1377) تشکیل قراردادها و تعهدات. چ اول . تهران : نشر حقوقدان
شریفی، علی‌رضا(1393) مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق بشر. چ اول. تهران: جنگل
صفایی، سید حسن( 1384) دوره مقدماتی حقوق مدنی . ج 2. چ سوم. تهران : نشر میزان
عباسی، بیژن(1391) تماییزات میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی و نسبیت آنها. ارج نامه دکتر الماسی- مقالات اهداشده به دکتر نجاد علی الماسی.شرکت سهامی انتشار. تهران.
عبدی پور ، ابراهیم(1376) بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی. چ اول. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
عمید زنجانی، عباسعلی(1386) قواد فقه .ج اول. چ اول. تهران: انتشارات سمت
قاضی شریعت پناهی ،ابوالفضل(1382) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی . چ هشتم . انتشارات دانشگاه تهران. تهران
کاتوزیان، ناصر(1380) قواعد عمومی قراردادها. ج چهارم. چ سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار
کاتوزیان، ناصر(1380) قواعد عمومی قراردادها. ج اول. چ پنجم. تهران: شرکت سهامی انتشار
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1389) مبانی حقوق عمومی. چ دوم. تهران. انتشارات جنگل جاودانه
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر(1387) حقوق عمومی و حقوق خصوصی : دوگانگی یا بیگانگی؟. مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی . شماره 47. بهار-تابستان
موحد، محمدعلی (1381) در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر). تهران.  نشر کارنامه
نبوی زاده، آیت‌الله(1390) سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چ اول. تهران: انتشارات جنگل
نجفی، محمدحسن بن باقر(1981) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. تحقیق و تعلیق محمد القوچانی. الطبعه السابعه. بیروت: دار الا حیاء التراث العربیه.
نائینی، محمدحسین(1418) منیه الطالب. تقریرات خوانساری. الطبعه الا ولی. قم: النشر الاسلامی الطابعه لجامعه المدرسین.
واحدی ، جواد. (1378) حقوق تعهدات سویس. چ اول . تهران: نشر میزان و دادگستر
هاشمی، سید محمد. (1384) حقوق بشر و آز دی‌های اساسی. چ اول. تهران. نشر میزان
هزاوه، محمدرضا(1362) بررسی و مقایسه اکراه در حقوق مدنی فرانسه. انگلیس. اسلام و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران
یزدانیان، علی‌رضا(1392)درس‌هایی از حقوق مدنی تطبیقی مطالعات تطبیقی در حقوق تعهدات. ج اول . چ اول. تهران: میزان.