کلیدواژه‌ها = فقه
واکاوی عرفان کیهانی از منظر فریقین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 189-161

https://doi.org/10.34785/J016.2020.950

عبدالرحمن نجفی عمران