دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

فریدون نهرینی؛ شعبان حق پرست؛ مهرداد خدابخشی شلمزاری