مشروعیت درآمدزایی با استفاده از تارنماهای تبلیغاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح چهار حوزه‌علمیه و پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم، قم، ایران

چکیده

بحث پیرامون مشروعیت درآمدزایی با استفاده از تارنماهای تبلیغاتی و موضوع شناسی آن است. به این بیان که امروزه معاملاتی و قرارداد های جدیدی بوجود آمده که حکم بین معاملاتى که در زمان شارع متداول بوده و معاملاتى که اندکى پس از زمان شارع مرسوم شده است و یا معاملاتى که هر روز در بازار کالا و خدمات انجام مى‌شود، تفاوتى وجود ندارد، سوال کلیدی این است که کسب مال از این طریق چه حکمی دارد؛ از این رو موضوع شناسی در مرحله اول و تبیین حکم کسب مال از طریق سایت‌های تبلیغات کلیکی مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می‌پذیرد. با بازخوانی ادله فقهی، شواهد و قواعد فقهیه تبیین ادله کسب مال از طریق عقود اسلامی بر مساله و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می‌توان کسب مال از طریق سایت های کلیکی را مشخص کرد. پس از نقد و بررسی ادله جواز کسب از طریق عقد جعاله، بیع و اجاره؛ در نهایت این نوع کسب مال از طریق عقد جعاله اثبات می‌شود. آری افزون بر آن کسب مال از طریق غیر متعارف و بازدید غیر واقعی(از طریق رباط) طبق قواعد فقهی اکل مال به الباطل، قاعده ضرر وغرر حرام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimacy of Income Generation Using Advertising Websites

نویسنده [English]

  • hamed mirzakhan
The fourth level of the seminary and researcher of the Jurisprudence Center of Imams Athar (AS) Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research is about the legitimacy of income generation using advertising websites and its typology. It is to say that today certain new transactions and contracts have emerged whose rulings are not different from those of the transactions that were common during the time of the Legislator or transactions that became customary a little after the time of the Legislator or from the transactions that are done every day in the markets of merchandise and services. The key question is what the ruling on acquiring money in this way is. Therefore, first of all the typology and then explaining the ruling for earning money through advertising websites is the main issue of this research, which is done by analytical-descriptive and discretionary (ijtahādī) procedure. By re-examining the jurisprudential arguments, jurisprudential evidences and rules explaining the evidences of acquiring money through Islamic contracts on the issue and criticizing and discretionary analysis of the evidences, it is possible to determine the acquisition of money through advertising websites. After critically reviewing the evidences of the permissibility of acquisition through ju‘āla (contract whose subject matter is a work or task to be done), bay‘ (sale), and ijāra (lease) contracts, eventually this type of acquisition of wealth is proved through the ju‘āla contract is proved. In addition, according to the jurisprudential rules of akl-i māl bi’l bāṭil (consuming property wrongfully) and ḍarar wa gharar (loss and risk-taking), the acquisition of wealth through non-conventional means and unreal visitation (through usury) is legally forbidden (ḥarām).

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • advertising websites
  • e-marketing
  • acquisition of property
  • ju‘āla contract
  • akl-i māl bi’l bāṭil (consuming property wrongfully)