کلیدواژه‌ها = انصاف
عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 21-1

فریدون نهرینی؛ شعبان حق پرست؛ مهرداد خدابخشی شلمزاری