کلیدواژه‌ها = "عناوین فقهی"
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ضرورت تعریف عناوین فقهی با تکیه بر دیدگاه صاحب کفایه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 164-147

محمدعلی بنایی خیرآبادی؛ ابراهیم رستمی