نویسنده = �������������� ��������
بازخوانی چالش‏های نظری و عملی قاعده نفی سبیل

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 41-22

میثم کهن ترابی؛ حسین فرطوسی