نویسنده = ������������������ ��������
بازپژوهی دلایل صحت بیع معاطات با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-24

doi.org/10.34785/j023.2022.003

محمد کاکاوند؛ سجاد ترکاشوند؛ مهدی ترکاشوند