نویسنده = ���������� ���������� ����������������������