نویسنده = ������������ ������������������ ��������
تحلیل ادلّه ی مشروعیت توافق با کفار مستکبر غیر حربی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 277-255

عابدین مؤمنی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حمید درویشی شاهکلایی