نویسنده = ������������ ��������
نیّت و آثار مترتّب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 209-185

https://doi.org/10.34785/J016.2021.817

جما‌ل‌الدین علی‌خواجه پساوه ئی؛ حسین صابری