نویسنده = ������������������ ��������
تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی-تقنینی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 123-95

doi.org/10.34785/j023.2022.006

روح اله ملکی؛ بیژن عباسی؛ سید محمد هاشمی؛ صابر نیاورانی