نویسنده = ������������ ��������
حکم اولیه تعدد زوجات از منظر فقه امامیه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 160-144

https://doi.org/10.34785/J016.2020.158

احمد شکوهی؛ علیرضا ابراهیمی