نویسنده = ���������������������� ������������
نگرشی نو در حجیت ظن معتبر با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 124-102

https://doi.org/10.34785/J016.2021.120

محمدرضا فارسیان؛ سیدعلی پورمنوچهری