نویسنده = ���������� ������ ��������
جواز بیش از چهار همسر برای پیامبر در قرآن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-23

https://doi.org/10.34785/J016.2019.654

نوید نقشبندی؛ رئوف اصلاح جو