نویسنده = ������������������ ������������
اعمال خیارات در عقود جایز و آثارآن

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 29-1

https://doi.org/10.34785/J016.2021.345

علیرضا شریفی؛ معصومه عبداللهی