نویسنده = �������������� ������ ����������
پیوند تاریخی کُردها با فقه شافعی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 166-147

https://doi.org/10.34785/J016.2019.630

سید برهان تفسیری