نویسنده = محمود ویسی
«ضرب زنان» در فرهنگ قرآنی به معنای ترک؛ دلایل و مستندات

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 177-152

محمود ویسی؛ حامد شریعتی نیاسر