نویسنده = ������������ ��������
"حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسلامی"

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 99-85

https://doi.org/10.34785/J016.2018.994

سید فاضل رستمی؛ سالم افسری؛ ابوبکر احمدی نوره