تبیین مفهومی روایت «اکرموا اولادی الصالحون لله و الطالحون لی» و پیامدهای فقهی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه عرفان، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران، تهران، ایران.

چکیده

در طول تاریخ اسلام، سیادت اشخاص، همواره نقش مهمی در حیات سیاسی - اجتماعی آنان داشته است. فرزندان پیامبر یا به تعبیر رایج، سادات، در جوامع اسلامی از احترام ویژه‌ای برخوردار بوده و هستند. در آیات و روایات بسیاری نیز به اکرام سادات سفارش شده است که قدرمتیقن آن‌ها، سادات صالح و باتقوا هستند. بااین‌وجود بسیاری از فقها در استحباب و مطلوب بودن اکرام سادات، تفاوتی میان سادات صالح و غیرصالح قائل نشده‌اند. ایشان به‌مقتضای روایت «اکرموا اولادی الصالحون لله و الطالحون لی» به احکام مشابهی برای همه فرزندان پیامبر (صالح و غیرصالح) فتوا داده‌اند. در مقابل، شماری از فقها با استناد به ضعف سندی روایت از یک‌سو و مخالفت مضمون آن با کتاب و سنت، ادله امربه‌معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات از سوی دیگر، حجیت و اعتبار روایت را انکار کرده‌اند. این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به تبیین مفهومی روایت نامبرده و پیامدهای فقهی آن می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که گرچه سند روایت مرسل است، اما مضمون آن هیچ تعارضی با آموزه‌های دینی ندارد؛ بلکه موافقت حدیث با عمومات، جبران‌کننده ضعف سند آن و اساس فتوا و عمل فقها بر اساس آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Explanation of the Hadith, Akrimū Awlādī, al-Ṣālihūna Lillāh wa al-Ṭālihūna Lī and its Jurisprudential Outcomes

نویسندگان [English]

  • zeynab mohammadzade 1
  • AliReza Kadkhodaei 2
1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Imam Khomeini's Law and Thought, Imam Khomeini Research Institute and the Islamic Revolution of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD student, Irfan Department, Imam Khomeini and Islamic Revolution Institute of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Throughout the history of Islam, sīyādat (being a Sayyid or a descendent of Prophet Muhammad – S.A.W.) has always played an important role in the political and social life of individuals. Descendants of the Prophet (Sādāt), have enjoyed special respect in Islamic societies. In religious doctrines respect for Sādāt has highly been recommended, which is certainly referring to the righteous and pious ones. However, according to the narration, “Akrimū Awlādī, al-Ṣālihūna Lillāh wa al-Ṭālihūna Lī” (Honor my children, those who are righteous belong to Allah and those who are unrighteous belong to me), some jurists have not made a difference between righteous and unrighteous Sādāt regarding the desirability (istiḥbāb) of honoring them. In contrast, a number of jurists have denied the validity of this narration due to its weak documentation and the contradiction of its content with the provisions of the evidences of commanding the good and forbidding the evil, as well as the application of the evidences for legal punishments and penalties (ḥudūd wa ta‘zīrāt). This present article, which deals with the conceptual explanation of the above-mentioned narration and its jurisprudential outcomes with a descriptive-analytical approach, shows that its weak documentation is compensated by the practice of jurists and its content does not conflict with other religious doctrines

کلیدواژه‌ها [English]

  • honoring (ikrām)
  • children
  • righteous
  • unrighteous
  • Sādāt