واکاوی مبانی مشروعیت نماز میت غیابی در فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم قرآن و فقه، دانشکده الهیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مذاهب فقهی اسلامی درباره حکم نماز میت غایب اختلاف دارند ، این اختلاف از علل چندی ناشی شده است، از جمله آنها روایاتی است که درباره نماز پیامبر(ص) بر نجاشی سخن گفته اند، از همین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی نماز میت غیابی در فقه مذاهب اسلامی است ، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ، مذاهب فقهی که به جواز نماز میت غایب و صحت روایات نماز نجاشی معتقد هستند، در مصادیق میت غایب اختلاف دارند، زیرا برخی از ایشان این نوع نماز را تنها درباره مردگانی جایز دانسته اندکه ویژگی برجسته ای دارند، اما برخی از آنها چنان دامنه میت غایب را وسیع گرفته اند که مردگان کرونایی ، مفقود شدگان، غرق شدگان و مانند آنها را نیز میت غایب دانسته اند، از سویی درباره نماز میت غایب در بلاد کبیره نیز دیدگاههای گوناگونی به چشم می خورد. امامیه و برخی از مذاهب فقهی اهل سنت نماز بر میت غایب جایز ندانسته اند، این دیدگاه درست است، زیرا با توجه به امکان تفسیر «صلاة» به دعا، پیامبر(ص) برای نجاشی دعا کرده اند؛ بر فرض که صلاة به معنای نماز باشد ، جنازه نجاشی برای پیامبر(ص) حاضر شده و حضرت بر میت حاضر نماز خوانده اند، همه مذاهب فقهی حذف برخی از شروط نماز میت را در شرایط اضطراری جایز دانسته اند. پژوهش حاضر به استناد منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delving into the Fundamentals of the Legitimacy of in-Absentia Funeral Prayer in the Jurisprudence of Islamic Schools of Thought

نویسنده [English]

  • morteza rahimi
Associate Professor, Department of Qur'anic Sciences and Jurisprudence, Faculty of Theology, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Islamic schools of thought have contradicting opinions about the in-absentia funeral prayer, which is due to several reasons resulting from various factors such as the Holy Prophet’s in-absentia funeral prayer for Najāshī. In the present study, which is conducted by relying on the library resources and using descriptive analytic methodology, we attempt to analyze the jurisprudential principles of in-absentia funeral prayer for the deceased. The findings of the research show that different schools of thoughts have various understandings for the instances of in-absentia funeral prayer. However, all of them allow this prayer as per the validity of the hadith regarding the Prophet’s in-absentia funeral prayer for Najāshī. Some of the jurists believe that such kind of prayer is permissible only for the deceased with outstanding characteristics. Others believe in wider range for the in-absentia deceased and consider it to include the missing and the drowned bodies. Besides, there are different views about the in-absentia funeral prayer in large cities (bilād-i kabīra). As the Shi’a jurists and some Sunni school of thoughts have clearly declared, in-absentia funeral prayer is not permissible because the term ṣalāt (prayer) is interpretable concerning the Prophet’s performing in-absentia prayer for Najāshī. Meanwhile, there is also the possibility that the dead body of Najāshī could have been transferred to the presence of the Prophet who then performed funeral prayer on his dead body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prayer
  • funeral prayer
  • in-absentia funeral prayer
  • jurisprudence of the Islamic schools of thought