موضوع شناسی و حکم کسب مال از طریق سایت‌های تبلیغات کلیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز فقهی ائمه اطهار، قم، ایران

چکیده

بحث پیرامون حکم کسب مال از طریق سایت های تبلیغات کلیکی و موضوع شناسی آن است. به این بیان که امروزه معاملاتی و قرارداد های جدیدی بوجود آمده که حکم بین معاملاتى که در زمان شارع متداول بوده و معاملاتى که اندکى پس از زمان شارع مرسوم شده است و یا معاملاتى که هر روز در بازار کالا و خدمات انجام مى‌شود، تفاوتى وجود ندارد، سوال کلیدی این است که کسب مال از این طریق چه حکمی دارد؛ از این رو موضوع شناسی در مرحله اول و تبیین حکم کسب مال از طریق سایت‌های تبلیغات کلیکی مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می‌پذیرد. با بازخوانی ادله فقهی، شواهد و قواعد فقهیه تبیین ادله کسب مال از طریق عقود اسلامی بر مساله و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می‌توان کسب مال از طریق سایت های کلیکی را مشخص کرد. پس از نقد و بررسی ادله جواز کسب از طریق عقد جعاله، بیع و اجاره؛ در نهایت این نوع کسب مال از طریق عقد جعاله اثبات می‌شود. آری افزون بر آن کسب مال از طریق غیر متعارف و بازدید غیر واقعی(از طریق رباط) طبق قواعد فقهی اکل مال به الباطل، قاعده ضرر وغرر حرام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic and the order of acquiring property through click advertising sites

نویسنده [English]

  • hamed mirzakhan
Jurisprudential Center of the Imams, Qom, Iran
چکیده [English]

The discussion is about the ruling on acquiring property through click-through advertising sites and its subject matter. In other words, new trades and contracts have been created today, so that there is no difference between the transactions that were common in the time of the Shari'a and the transactions that are customary shortly after the time of the Shari'a, or the transactions that are done every day in the market of goods and services. , The key question is what is the ruling on acquiring property in this way; Therefore, thematics in the first stage and explaining the ruling on acquiring property through click advertising sites is the main issue of this research. Which is done by analytical-descriptive and ijtihad method. By re-reading the jurisprudential evidences, evidences and rules of jurisprudence, explaining the evidences of acquiring property through Islamic contracts on the issue and ijtihad critique and analysis of the reasons, it is possible to determine the acquisition of property through click sites. After reviewing the evidence of obtaining a license through forgery, sale and lease; Finally, this type of property acquisition is proven through a forgery contract. Yes, in addition, the acquisition of property through unconventional and unrealistic visit (through bondage) according to the jurisprudential rules of the property of the false, the rule of loss and arrogance is forbidden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • click sites
  • E-marketing
  • making money
  • forging contracts