ولایت قیم بر اموال صغیر،مجنون وسفیه در فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام ایران.

چکیده

زمینه وهدف:صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه‌هایی موردحمایت قرار گرفته‌اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او.
روش:این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه گیری: به اتفاق تمام مذاهب پنج‌گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The province of Guardian on the wealth of minor and Insane in the Jurisprudence of Islamic sects

نویسندگان [English]

  • abdoljabbar zargoshnasab 1
  • Mohadeseh Abyar 2
1 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ilam University, Ilam Iran.
2 Masters, Department of Jurisprudence fundamentals of Islamic Law, University of Ilam, Ilam, Iran
چکیده [English]

The province of Guardian on the wealth of minor and Insane in the Jurisprudence of Islamic sects
Abstract
Preparation and purpose: Due to their inability to manage their property, insane minors are protected in some ways. They are prohibited from seizing their property and financial rights. . The ruler of Sharia is the guardian and the sharia can also appoint a person as a guardian for this work. In some cases, for reasons such as minor insanity, a person can not manage his or her affairs properly; Therefore, in order to protect the interests of such people and also to manage the affairs related to them, the Shari'a has set special rules and laws in order to manage the affairs of these people according to these limits and eliminate this shortcoming. In the jurisprudence of Islamic religions, special attention has been paid to minor and insane matters and in some verses of the Holy Quran and the narrations of guardianship and financial affairs of children and insane people have been explained. The purpose of this article is to identify the commonalities and differences between the five Islamic religions in the manner and manner of guardianship over minor and insane property and the conditions of his possessions. Method: This research was conducted by descriptive-analytical method. Is located.
Key words:wealth, Governor, Minor ,guardian, Insane.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wealth
  • Governor
  • Minor
  • guardian
  • Insane