کلیدواژه‌ها = قهری
گونه شناسی ضررهای غیرمستقیم در مسوولیت قهری

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 166-145

https://doi.org/10.34785/J016.2019.780

مجتبی زمانی؛ محمد رضا رضوان طلب